Spedycja BydgoszczDymex - o firmie

Jeste?my firm? transportowo-spedycyjn?, oferuj?c? najwy?szej jako?ci kompleksow? obs?ug? w zakresie przewozw drogowych. Naszym nadrz?dnym celem jest zadowolenie Klienta. Celowi temu podporz?dkowujemy wszystkie nasze dzia?ania. Nasz? misj? jest by? ka?dego dnia coraz lepszym, wydajniejszym, szybszym. Dzia?amy w oparciu o unijne prawo przewozowe, konwencj? CMR, Oglne Polskie Warunki Spedycyjne (najnowsza edycja), ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej oraz Kodeks cywilny. Posiadamy nowoczesny i sprawny tabor (euro5). Wszystkie pojazdy posiadaj? uprawnienia ADR. G?wnym przedmiotem naszej dzia?alno?ci jest transport i spedycja mi?dzynarodowa oraz krajowa. Posiadamy w?asn? baz? serwisow?, w ktrej ?wiadczymy us?ugi naprawcze (w tym dla klientw firmy).

Dymex - spedycja i transport